Algemene voorwaarden en Verklaring

Verantwoordelijkheid

De cliënt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om mij te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van cliënt betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.

Indien de cliënt minderjarig is dient dit papier ondertekend te worden door de ouders of verzorgers van de cliënt. Met ondertekening van deze voorwaarden door de ouders of verzorgers wordt toestemming verleend om de minderjarige individuele begeleiding in de vorm van coaching te laten volgen.

Gedurende het traject worden ouders op de hoogte gehouden worden van de voorgang van het traject. De vorm waarin wordt in overleg met ouders/verzorgers vastgesteld.

Vertrouwelijkheid

Al het besprokene tijdens de sessie blijft vertrouwelijk. Als coach houd ik mij aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Ondergetekende heeft recht op inzage van zijn/haar dossier, binnen de muren van de praktijk.

Er wordt alleen contact met derden (bijvoorbeeld de huisarts, de psychiater) opgenomen na overleg en met toestemming van de cliënt. Er wordt schriftelijk gecommuniceerd mits er toestemming van de cliënt is om mondeling contact te hebben. De inhoud wordt teruggekoppeld met de cliënt; mondeling en/of schriftelijk. Alle schriftelijke correspondentie wordt met de cliënt gedeeld.

Bij een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klacht tucht procedure kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Hierover zal ik u vooraf informeren.

Evaluaties

Tijdens het traject zijn er regelmatig evaluatiemomenten.

Het evalueren geeft ruimte om van beide kanten uit te spreken hoe de voortgang van het traject verloopt en eventuele onvrede, vragen of twijfels naar voren te brengen.

Het is mogelijk om gebruik te maken van klacht- en tuchtrecht. De informatie hierover kunt u vinden op de website.

Afzeggen afspraak

Afzeggen afspraak

Afspraken dienen door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt het consult in rekening gebracht.

Dit kan op telefoonnummer 036-5477805 of 06-51491772, spreek een voicemailbericht in of stuur een sms-bericht.

Bij het niet doorgaan van een sessie van de zijde van De-Relatiecoach is de cliënt geen kosten verschuldigd. De-Relatiecoach is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade door de cliënt.

Betaling

De betaling geschiedt middels het overmaken op een bankrekeningnummer.

Dit gebeurt volgens het geldende tarief of het overeengekomen tarief. De tarieven staan op de website vermeld en/of hangen zichtbaar in de praktijk. Tijdens het intakegesprek informeert M.D. Manten-Snabilié de ander over de tarieven.

Er is eventueel mogelijkheid tot pinnen.

Er is een betalingstermijn van 14 dagen.

Na een maand volgt een herinnering en een verzoek tot betaling. Indien deze uitblijft zal gebruik gemaakt worden van een incassobureau.

Voor declaratie bij de zorgverzekeraar draagt u zelf zorg.

Verklaring

Ondergetekende is ingelicht over de mogelijkheden die binnen de praktijk aangeboden kunnen worden en is geïnformeerd over de kosten van de consulten.

Ondergetekende is zich ervan bewust dat het behalen van het doel van het traject onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning en dat er van de coach een inspanningsverplichting bestaat.

Ondergetekende verklaart alle vragen van het intakeformulier naar waarheid te hebben beantwoord

en gaat akkoord met de verklaring/voorwaarden.